Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Obchodní podmínky Védského centra

OBCHODNÍ PODMÍNKY
spolku
Védské centrum, z.s.
se sídlem Pískařská 2075/1, Praha 4, 143 00
identifikační číslo: 03161871
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 61012 (dále jen VC)
pro účast na námi pořádaných aktivitách a úhrady členských příspěvků prostřednictvím on-line rozhraní na internetové adrese www.vedskecentrum.cz a to v souladu se stanovami a ustanovením § 253 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Registrace

  1. Na základě Vaší registrace provedené na webové stránce www.vedskecentrum.cz (dále jen „web“) žádáte o členství ve spolku VC. Provedeme schválení této žádosti, a vyrozumíme Vás o tom informativním emailem o potvrzení registrace.
  2. Po registraci můžete provádět úhrady příslušných členských příspěvků za zvolené kurzy a akce, a to v souladu s rozhodnutím výboru VC, který stanoví jejich výši.
  3. Registraci můžete kdykoli zrušit, přičemž toto bude považováno za písemnou žádost o zrušení členství ve VC.
 2. Služby zajišťované pro členy

  1. Zajišťujeme pro Vás možnost účasti na různých kurzech či akcích dle aktuální nabídky obsažené na webu, či jinak oznámené členům.
  2. Zajišťujeme pro Vás možnost účasti na kurzech a akcích v souladu se stanovami VC.
  3. Meditační či jiné akce které sami pořádáme se vždy řídí samostatnými podmínkami, které jsou součástí přihlášky na konkrétní akci. Není-li v konkrétní přihlášce uvedeno jinak, nejsme nikdy v pozici pořadatele zájezdu či jiném obdobném postavení. Účast na akci si zajišťujete samostatně a VC pouze koordinuje účast jednotlivých členů na příslušné akci. S ohledem na uvedené neodpovídáme za újmu, která Vám může na akcích, které pořádáme vzniknout. Protože jste rozumní a víte, že se může přihodit kde co, tak i pokud by Vám nárok na náhradu škody náležel, tímto se jej v zákonem povoleném rozsahu vzdáváte. Toto samozřejmě neplatí, pokud bychom Vám škodu způsobili úmyslně.
  4. Na účast na jakékoli akci, kterou pořádáme NEMÁTE nárok, přičemž se ale zavazujeme Vaši žádost o účast na akci bezdůvodně neodmítnout (důvodem pro odmítnutí může být zejména nedostatečná kapacita, neuhrazení stanovených členských příspěvků nebo Vaše nevhodné chování na některé z našich předchozích akcích).
  5. Zajišťujeme pro Vás možnost úhrady členských příspěvků, jakož i přihlašování k jednotlivým akcím, které pořádáme přes online platformu obsaženou na webu.
  6. Upozorňujeme, že přihlašování k účasti v organizovaných akcích, jakož i účast na pořádaných akcích je omezena pro členy VC. Jde tedy o zajišťování účelu spolku pro své členy, nikoli o prodej zboží či služeb veřejnosti (spotřebitelům).
  7. Jakýkoli Váš požadavek bude považován za potvrzený až v případě, kdy bude taková žádost výslovně potvrzena emailem (email potvrzující přijetí požadavku není dostačující).
  8. Jakékoli náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s účastí a členstvím ve VC zejména náklady na dopravu, pomůcky atd., nejsou-li výslovně pokryty konkrétním členským příspěvkem, v němž byla konkrétní položka přesně uvedena, si hradíte sami.
 3. Úhrada členských příspěvků

  1. Členské příspěvky můžete hradit následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100641525/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.
   2. bezhotovostně platební kartou přes web (platební brána).
  2. Výše členských příspěvků se může měnit a jejich výše je stanovována výborem VC.
  3. Neuhrazení členského příspěvku může vést k Vašemu vyloučení z VC
 4. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Vvtvořením uživatelského účtu souhlasíte s tím, abychom Vaší e-mailovou adresu použili pro zasílání obchodních sdělení našich obchodních partnerů. Vždy se pokoušíme Vás oslovovat pouze s nabídkami, které sami považujeme za zajímavé a Vaše data za shora uvedeným účelem nikomu dalšímu nedáváme. Nicméně pokud by se Vám zasílané nabídky nelíbily, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat.
  2. Při provozu webu používáme cookies, aby Vaše práce s webem byla jednodušší. Tímto tedy udělujete souhlas s ukládáním tzv. cookies do svého počítače. Neovlivní-li to funkčnost uživatelského účtu a používání webu, tak i tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
 5. Zpracování osobních údajů

  1. VC je správcem Vašich osobních údajů a zpracovává následující osobní údaje:
   1. Jméno a příjmení
   2. Email (pro kontaktování organizátorem)
   3. Telefon (pro kontaktování organizátorem)
  2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 (vyjma fotografie) je nutné zpracovat za účelem organizace kurzů a akcí. Tyto údaje budeme zpracovávat do přijetí žádosti o zrušení členství ve VC. Tyto údaje nelze vymazat dříve z důvodu možnosti opětovného zahájení aktivní účasti na akcích.
  3. Po uplynutí lhůty v odst. 2 můžete kdykoli požádat o výmaz údajů, a to například zasláním emailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje tom@vedskecentrum.cz
  4. Vaše osobní údaje zpracováváme sami, ovšem s ohledem na funkcionality webu mohou Vaše osobní údaje pro nás zpracovávat také tito zpracovatelé:
   1. Webový servis Company s.r.o.
   2. Facebook
   3. Google
   4. GoPay
   5. Seznam
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:
   1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (v případech, kdy zpracování není nutné proto, abyste mohli využívat aktivit, které organizujeme),
   5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 3.4.2020

Partneři: